PnP Systems

PROJECTS

Tytuł projektu: System detekcji, monitoringu, lokalizacji i wspomagania eliminacji zakłóceń radiowych w wybranych pasmach częstotliwości (RNSS i telekomunikacyjnych)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Numer naboru: 5/1.1.1/2017 („Szybka Ścieżka")
Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0894/17


Streszczenie:

Przedmiotem projektu jest opracowanie systemu detekcji, monitoringu, lokalizacji i wspomagania eliminacji zakłóceń radiowych w wybranych pasmach (RNSS, ILS i telekomunikacyjnych), dedykowanego w pierwszej fazie wdrożenia jako elementu infrastruktury bezpieczeństwa portu lotniczego. Funkcjonalność rezultatów projektu zapewni stworzenie algorytmów identyfikujących i porównujących zakłócenia sygnału użytecznego, stworzenie bazy sygnatur sygnałów zakłócających oraz opracowanie metody synchronizacji w czasie rzeczywistym odbioru i identyfikacji sygnałów zakłócających.

Opracowywane rozwiązanie zapewni realne możliwości ochrony potu lotniczego, w szczególności przed tak zwanymi zakłóceniami intencjonalnymi, uzupełniając infrastrukturę bezpieczeństwa portu lotniczego. Projekt i jego rezultat jest całkowicie zbieżny ze strategią modernizacji zarządzania ruchem lotniczym w Europie
i tworzenia jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej ujętej w rozporządzeniu 219/2007 i odpowiadającym im regulacjom krajowym. Strategia ta zakłada uzyskanie do roku 2020 optymalnej infrastruktury kontroli ruchu lotniczego, dzięki której transport lotniczy będzie mógł rozwijać się w sposób bezpieczny z pełnym wykorzystaniem technologicznych osiągnięć europejskiego programu GNSS GALILEO.

Budżet projektu: 3 388 647,28 zł
Wielkość dofinansowania projektu z UE: 2 524 458,59 zł